Prezident Ruskej federácie Vladimír Putin vydal nariadenie o ochrane územia jazera Bajkal

Ruský prezident Vladimír Putin poveril generálneho prokurátora Jury Chaika, aby prevzal osobitnú kontrolu nad dodržiavaním právnych predpisov, v oblasti ochrany životného prostredia pri realizácii rekreačných aktivít na prírodnom území Bajkal. Nariadenie je obsiahnuté v zozname pokynov hlavy štátu, ktorý bol uverejnený vo štvrtok (26.10.) na webovej stránke Kremľa. Dokument bol prijatý na základe výsledkov hodnotiacej správy o činnostiach, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie prírodného územia Bajkalu. Vladimír Putin nabádal vedúcich predstaviteľov Buriatska, územia Trans-Bajkal a regiónu Irkutsk, aby osobne kontrolovali vykonávanie opatrení na ochranu jazera Bajkal a zabezpečili kontrolu nad vyhradenými rozpočtovými prostriedkami na tento účel. Okrem toho sú guvernéri poučení, aby prijali opatrenia na posilnenie štátneho dohľadu nad životným prostredím a federálnej štátnej kontroly lesov v prírodnej oblasti Bajkal, a aby vytvorili na území jazera Bajkal, jediný koordinačný orgán na zabezpečenie environmentálnej bezpečnosti. Prezident poveril vládu Ruskej federácie vytvorením mechanizmu, ktorý by vzájomné koordinoval činnosť rôznych oddelení na ochranu životného prostredia v meste Bajkal a aby sa spoločne s lídrami regiónov, zvážil rozvoj jednotného územného systému nakladania s odpadom na území Bajkalu. Ministerstvo financií Ruskej federácie, bolo poverené spolu s ministerstvom prírodných zdrojov, aby zvážili otázku vyčlenenia dodatočných rozpočtových prostriedkov na monitorovanie životného prostredia, v tomto regióne počnúc rokom 2018. Okrem toho, bude musieť Ministerstvo prírodných zdrojov Ruska, posilniť dohľad nad životným prostredím pri jazere Bajkal, pričom predpokladá vytvorenie špeciálnej jednotky v jeho štruktúre na tento účel. Ministerstvo dopravy Ruskej federácie spolu s guvernérmi bolo poverené vybaviť vodné cesty na prírodnom území Bajkal, technickými prostriedkami na príjem lodného odpadu.

Bajkalské jazero alebo Bajkal je najhlbšie a najstaršie jazero na svete. V jazere je sústredená 1/5 svetových zásob povrchovej sladkej vody a leží na juhu východnej Sibíri na hranici medzi Irkutskou oblasťou a Buriatskou republikou. Po Kaspickom mori je druhým najväčším ruským jazerom. Jazero je obklopené horami a vysokými sopkami, irkutská strana je strmšia a buriatská sa mierne zvažuje. Oblasť Bajkalu sa zaraďuje k územiam s vysokou seizmickosťou, sú tu veľmi časté zemetrasenia, aj keď mnohé z nich sú prakticky nepostrehnuteľné – ich sila sa pohybuje v rozpätí jedného až dvoch stupňov Richterovej stupnice. Maximálna hĺbka jazera je 1 637 m, vďaka čomu sa Bajkal považuje za najhlbšie jazero na svete. Vzniklo počas oligocénu pred 30 až 25 miliónmi rokov zaplavením hlbokého zlomu v zemskej kôre, ktorý vznikol ako dôsledok zrážky Indickej a Eurázijskej platne počas Alpínskeho vrásnenia. Podľa objemu vody patrí jazeru druhé miesto na svete (prevyšuje ho len Kaspické more). Je to vlastne obrovské vnútrozemské more, 636 km dlhé a priemerne 80 km široké. Do jazera sa vlieva 336 riek a potokov. Najväčšie z nich sú Selenga, Horná Angara, Barguzin, Turka, Sarma a iné. Na jazere je 27 ostrovov, z toho 22 stálych a 5 periodicky zaplavovaných. Najväčšími sú ostrovy Oľchon (730 km²) a Veľký Uškanij (9,4 km²). V roku 1996 bolo zapísané do svetového zoznamu dedičstva UNESCO.

Zdroj: Tacc, Wikipédia