Rusko ide predĺžiť nájomnú zmluvu na ruský vojenský prístav v sýrskom meste Tartus na obdobie 49 rokov

Ruský prezident Vladimír Putin predložil Štátnej dume (dolná komora parlamentu) dohodu so Sýriou o rozšírení základne ruského námorníctva, ktorá sa nachádza v Sýrskom meste Tartus na pobreží stredozemného mora. V dokumente sa uvádza, že „Dĺžka dohody je na obdobie 49 rokov, a môže sa automaticky predlžovať v periode 25 rokov v prípade, že žiadna zo strán nepredloží písomné oznámenie druhej zmluvnej strane najneskôr jeden rok pred uplynutím lehoty o zámere ukončiť dohodu. Námorná základňa, vojaci ruskej armády, ich rodinný príslušníci a civilný personál, majú úplnú imunitu voči občianskej a administratívnej jurisdikcii Sýrie, a aj hnuteľný a nehnuteľný majetok je imúnny voči vyhľadávaniu, zabaveniu a iným konaniam. Celá prevádzka námornej základne bude spadať pod spravovanie Ruskej federácie, a Rusko má právo poslať potrebný počet vojakov a techniky na podporu námorného zariadenia,“ – znenie celého dokumentu je k dispozícii v digitálnej databáze Štátnej dumy. Podľa dohody bude Rusko využívať spoločné zariadenia bezplatne.  Dohoda o námornej základni, ktorá bola predložená do štátnej dumy, je v podstate identická s dohodou o využívaní leteckej základni Hmeimim, a podmienky a ustanovenia v týchto dohodách, sú defacto skopírované z dohôd, ktoré štandardne uzatvárajú Spojené štáty na svoje vojenské základne s jednotlivými krajinami po celom svete.

Ruská letecká základňa Hmeimim v Sýrii

Prezident Vladimír Putin 26.07.2017 podpísal federálny zákon o ratifikácii protokolu k dohode o rozmiestnení skupiny vzdušných síl ruskej armády v Sýrii, na ruskej leteckej základni Hmeimim, ktorá bola bezplatne daná do užívania sýrskou vládou Ruskej federácii. Protokol, ktorý podpísali ruskí a sýrski predstavitelia v Damašku z 18. januára 2017, hovorí, že Sýria odovzdáva Rusku za podmienok bezplatného používania až do dátumu uplynutia platnosti dohody pozemok na leteckej základni Hmeimim a zariadenia, ktoré sa tam nachádzajú. Hlavné body dohody sú:

  • Dĺžka dohody je na obdobie 49 rokov, a môže sa automaticky predlžovať v periode 25 rokov v prípade, že žiadna zo strán nepredloží písomné oznámenie druhej zmluvnej strane najneskôr jeden rok pred uplynutím lehoty o zámere ukončiť dohodu.
  • Letecká základňa, vojaci ruskej armády, ich rodinný príslušníci a civilný personál, majú úplnú imunitu voči občianskej a administratívnej jurisdikcii Sýrie, a aj hnuteľný a nehnuteľný majetok je imúnny voči vyhľadávaniu, zabaveniu a iným konaniam.
  • Celá prevádzka leteckej základne bude spadať pod spravovanie Ruskej federácie.
  • Rusko má právo poslať potrebný počet vojakov a techniky na prevádzku a zabezpečenie leteckej základne a jeho zariadenia.
Zdroj: Tacc