Prezident Ruskej federácie podpísal dohodu o námornej základni Tartus v Sýrii

Ruský prezident Vladimír Putin podpísal ratifikáciu dohody medzi Ruskom a Sýriou o rozšírení námorného prístavu, ktorý sa nachádza pri meste Tartus na pobreží stredozemného mora. Prístav bude prestavaný na plnohodnotnú námornú základňu, ktorá bude schopná priať 11 lodí, vrátane veľkých vojnových plavidiel s nukleárnym pohonom. Začiatkom decembra Vladimír Putin predložil dohodu o námornej základni Tartus do Štátnej dumy, ktorá ju po preštudovaní 21.decembra priala. Dohoda bola posunutá do Federálnej rady, ktorá ju 26.decembra schválila a prezident Ruskej federácie ju 29.decembra podpísal, čím nadobudla platnosť. V dokumente sa uvádza, že „Dĺžka dohody je na obdobie 49 rokov, a môže sa automaticky predlžovať v periode 25 rokov v prípade, že žiadna zo strán nepredloží písomné oznámenie druhej zmluvnej strane najneskôr jeden rok pred uplynutím lehoty o zámere ukončiť dohodu. Námorná základňa, vojaci ruskej armády, ich rodinný príslušníci a civilný personál, majú úplnú imunitu voči občianskej a administratívnej jurisdikcii Sýrie, a aj hnuteľný a nehnuteľný majetok je imúnny voči vyhľadávaniu, zabaveniu a iným konaniam. Celá prevádzka námornej základne bude spadať pod spravovanie Ruskej federácie, a Rusko má právo poslať potrebný počet vojakov a techniky na podporu námorného zariadenia,“ – znenie celého dokumentu je k dispozícii v digitálnej databáze Štátnej dumy, prípadne na oficiálnych stránkach Federálnej Rady. Dohoda o námornej základni, ktorá bola podpísaná prezidentom Ruskej federácie, je v podstate identická s dohodou o využívaní leteckej základni Hmeimim, a podmienky a ustanovenia v týchto dohodách, sú defacto skopírované z dohôd, ktoré štandardne uzatvárajú Spojené štáty na svoje vojenské základne s jednotlivými krajinami po celom svete.

Ruská letecká základňa Hmeimim v Sýrii

Prezident Vladimír Putin 26.07.2017 podpísal federálny zákon o ratifikácii protokolu k dohode o rozmiestnení skupiny vzdušných síl ruskej armády v Sýrii, na ruskej leteckej základni Hmeimim, ktorá bola bezplatne daná do užívania sýrskou vládou Ruskej federácii. Protokol, ktorý podpísali ruskí a sýrski predstavitelia v Damašku z 18. januára 2017, hovorí, že Sýria odovzdáva Rusku za podmienok bezplatného používania až do dátumu uplynutia platnosti dohody pozemok na leteckej základni Hmeimim a zariadenia, ktoré sa tam nachádzajú. Hlavné body dohody sú:

  • Dĺžka dohody je na obdobie 49 rokov, a môže sa automaticky predlžovať v periode 25 rokov v prípade, že žiadna zo strán nepredloží písomné oznámenie druhej zmluvnej strane najneskôr jeden rok pred uplynutím lehoty o zámere ukončiť dohodu.
  • Letecká základňa, vojaci ruskej armády, ich rodinný príslušníci a civilný personál, majú úplnú imunitu voči občianskej a administratívnej jurisdikcii Sýrie, a aj hnuteľný a nehnuteľný majetok je imúnny voči vyhľadávaniu, zabaveniu a iným konaniam.
  • Celá prevádzka leteckej základne bude spadať pod spravovanie Ruskej federácie a štátny predstavitelia Sýrie nebudú môcť uskutočniť návštevu bez súhlasu ruského veliteľa, keďže územie základne je územím Ruskej federácie.
  • Rusko má právo poslať potrebný počet vojakov a techniky na prevádzku a zabezpečenie leteckej základne a jeho zariadenia.
Zdroj: Tacc, Президент России