Podnikateľské fórum BRICS

Príhovor prezidenta Ruskej federácie k účastníkom podnikateľského stretnutia krajín BRICS.

Vladimír Putin: Vážený prezident Si Ťin-pching! Drahí priatelia!

Som rád, že môžem privítať predstaviteľov vládnych a podnikateľských kruhov, odborníkov a priemyselných špecialistov z krajín BRICS, ktorí sa zišli na tradičnom Podnikateľskom fóre.

Fórum skutočne zohráva veľkú praktickú úlohu pri podpore vzájomného obchodu a investícií, upevňovaní kooperačných väzieb, rozširovaní priameho dialógu podnikateľských komunít, a to nielen v meradle nášho združenia, ale aj v širšom, celosvetovom meradle, pretože účastníci tzv. BRICS Business Forum zastupuje záujmy najvýznamnejšej a najdynamickejšie sa rozvíjajúcej časti medzinárodného ekonomického spoločenstva.

V tejto súvislosti by som chcel pripomenúť, že v našich krajinách žijú viac ako tri miliardy ľudí, spolu sa tvorí štvrtina svetového HDP, 20 percent obchodu, asi 25 percent priamych investícií a celkové medzinárodné rezervy tzv. štátov BRICS tvoria asi 35 percent sveta.

Preto je podľa nás veľmi aktuálna aj téma tohto fóra – „Prehĺbenie obchodného partnerstva krajín BRICS s cieľom vytvárať lepšiu budúcnosť pre globálny rozvoj“. Dôležité je aj to, aby agendu fóra naplnili skutočne aktuálne témy, akými sú zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja svetovej ekonomiky, zachovanie jej otvorenosti, budovanie spolupráce v digitálnej ekonomike, zelený rast, modernizácia priemyslu a budovanie novej dopravy a logistické reťazce.

Rusko podporuje návrh pekinskej iniciatívy prijatej ako výsledok fóra, ktorá potvrdila dispozíciu podnikateľských kruhov BRICS na ďalšiu úzku spoločnú prácu vo všetkých vyššie uvedených oblastiach.

Podnikatelia našich krajín sa musia zapájať do rozvoja podnikania v zložitých podmienkach, keď západní partneri zanedbávajú základné princípy trhovej ekonomiky, voľného obchodu, nedotknuteľnosti súkromného vlastníctva, vedú v podstate nezodpovedný makroekonomický kurz, vrátane spustenia tlačiarne, nekontrolované emisie a hromadenie nezabezpečených dlhov.

Zároveň sa neustále zavádzajú ďalšie a ďalšie politicky motivované sankcie a posilňujú sa mechanizmy tlaku na konkurentov. Dochádza k zámernému rozpadu kooperatívnych väzieb, kolabujú dopravné a logistické reťazce. A to všetko je v rozpore so zdravým rozumom a elementárnou ekonomickou logikou, ide na úkor záujmov podnikania v globálnom meradle a negatívne ovplyvňuje blahobyt obyvateľstva, vlastne všetkých krajín.

V dôsledku toho sa problémy v globálnej ekonomike stávajú chronickými. Dochádza k poklesu podnikateľskej aktivity, nárastu nezamestnanosti, nedostatku surovín a komponentov, zhoršujú sa ťažkosti pri zabezpečovaní globálnej potravinovej bezpečnosti, rastú ceny obilnín a iných základných poľnohospodárskych produktov.

Je dôležité, že napriek všetkým problémom a ťažkostiam obchodné kruhy BRICS dôsledne rozširujú vzájomne výhodné väzby v obchodnej, finančnej a investičnej oblasti. Obchodný obrat Ruskej federácie s krajinami „päťky“ tak za prvé tri mesiace tohto roka vzrástol o 38 percent – ​​až na 45 miliárd dolárov.

Aktivizujú sa kontakty medzi ruskými podnikateľskými kruhmi a podnikateľskou komunitou krajín BRICS. Prebiehajú napríklad rokovania o otvorení indických obchodných reťazcov v Rusku, o zvýšení podielu čínskych áut, zariadení a strojov na našom trhu. Ruská prítomnosť v krajinách „päťky“ sa zase rozširuje. Objemy dodávok ruskej ropy do Číny a Indie citeľne rastú. Spolupráca v oblasti poľnohospodárstva sa dynamicky rozvíja. Rusko vyváža značné objemy hnojív do krajín BRICS. Ruské IT spoločnosti rozširujú svoje aktivity v Indii a Južnej Afrike a naše satelity už poskytujú televízne vysielanie 40 miliónom ľudí v Brazílii.

Spolu s partnermi BRICS sa vyvíjajú spoľahlivé alternatívne mechanizmy pre medzinárodné zúčtovanie. Ruský systém finančných správ je otvorený pre pripojenie bánk z piatich krajín. Dochádza k rozšíreniu geografie používania ruského platobného systému „Mir“. Rozpracúva sa otázka vytvorenia medzinárodnej rezervnej meny na základe koša mien našich krajín.

Ruské obchodné kruhy v koordinácii s podnikateľskými komunitami štátov BRICS podnikajú rýchle kroky na rozvoj dopravnej infraštruktúry, prestavbu logistických trás a vytváranie nových výrobných reťazcov.

Dovoľte mi zdôrazniť, že stratégia Ruska sa nemení: posilňujeme jeho ekonomický, technologický a vedecký potenciál, sme pripravení otvorene spolupracovať so všetkými svedomitými partnermi na princípoch rešpektovania záujmov toho druhého, bezpodmienečnej nadradenosti medzinárodného práva a rovnosti krajín a národov.

V rámci svojho vystúpenia na nedávno skončenom Petrohradskom ekonomickom fóre som podrobne hovoril o našich plánoch na ďalší rozvoj ekonomiky a vytváranie komfortných podmienok pre podnikanie vrátane zahraničného obchodu. Je príznačné, že predstavitelia zahraničných firiem a podnikatelia, ktorí prišli do Petrohradu, preukázali pripravenosť pokračovať v práci na ruskom trhu a adaptovať sa na nové podmienky. A samozrejme im poskytneme potrebnú pomoc.

Vo všeobecnosti by som rád poznamenal, že v Rusku sa prijímajú komplexné opatrenia zamerané na zníženie negatívneho vplyvu sankcií a posilnenie našich obchodných a investičných väzieb so všetkými zainteresovanými štátmi.

Naša makroekonomická politika skutočne ukazuje účinnosť. Podarilo sa nám ochrániť ruský finančný systém a začať stabilizovať situáciu v odvetví poskytovaním cielenej sociálnej podpory občanom.

Ruský štát sa primárne zameriava na stimuláciu súkromnej iniciatívy. Usilujeme sa o rozšírenie slobôd podnikania, čím sa znižuje administratívna záťaž, spúšťajú sa nové programy zvýhodnených úverov, zavádzajú sa daňové a colné úľavy.

A, samozrejme, aktívne sa angažujeme v preorientovaní našich obchodných tokov a zahraničných ekonomických kontaktov smerom k spoľahlivým medzinárodným partnerom, predovšetkým na krajiny BRICS.

Pri tejto príležitosti som rád, že môžem pozvať predstaviteľov vašich štátov na Východné ekonomické fórum, ktoré sa bude konať začiatkom septembra vo Vladivostoku, kde sa bude diskutovať aj o mnohých otázkach relevantných pre podnikateľskú komunitu krajín BRICS.

Na záver by som chcel vysloviť presvedčenie, že práca Podnikateľského fóra nášho združenia sa bude aj naďalej zameriavať na rozširovanie obchodných, investičných a priemyselných väzieb medzi týmito piatimi krajinami.

A samozrejme by som sa chcel poďakovať prezidentovi Si Ťin-pchingovi a všetkým čínskym priateľom za organizáciu tohto fóra a zaželať jeho účastníkom úspech a všetko najlepšie.

Ďakujem za vašu pozornosť.

Zdroj: Администрация
Президента России
, Twitter, ВКОНТАКТЕ, Telegram

Vyskytli sa otázky ohľadne finančnej podpory od čitateľov a organizácií. Samozrejme každá finančná podpora je vítaná. Ak má niekto záujem finančne podporiť prácu nfos.eu môže to uskutočniť pomocou tlačidla DONATE(PODPORA), ktoré sa nachádza na hlavnej stránke v pravo dole. Prípadne priamo v tomto odkaze: DONATE(PODPORA). Nachádza sa tam možnosť nastavenia výšky sumy a ostatné náležitosti. – Redakcia NFOS.EU