Keď americká delegácia radšej zostala ticho – Stretnutie ohľadne biologických zbraní v Ženeve

Brífing generálporučíka Igora Kirillova, náčelníka síl radiačnej, chemickej a biologickej obrany ozbrojených síl RF: V termíne od 5. do 9. septembra sa v Ženeve uskutočnilo stretnutie zmluvných štátov Dohovoru o zákaze biologických a toxínových zbraní v súvislosti s porušovaním článkov I a IV Dohovoru Spojenými štátmi a Ukrajinou, ktorý iniciovala Ruská federácia.

Ruské ministerstvo obrany analyzovalo materiály vystúpení predstaviteľov USA a Ukrajiny, pracovné dokumenty zúčastnených štátov, spoločné vyhlásenia a záverečný dokument stretnutia.

Pripomeňme, že Ruskej federácii bolo v rámci BTWC položených viac ako 20 otázok týkajúcich sa nezákonných aktivít Kyjeva a Washingtonu. Tu sú niektoré z nich.

  • Aký je dôvod výberu patogénnych mikroorganizmov študovaných na území Ukrajiny v rámci Programu znižovania hrozieb a prečo nomenklatúra študovaných patogénov nesúvisí s otázkami týkajúcimi sa verejného zdravia, napríklad projekt Tep-6 študoval patogén sopľavky, ktorého prípady neboli na území Ukrajiny nikdy zaznamenané?
  • Ako má hromadenie kmeňov obzvlášť nebezpečných infekcií a ich distribúcia do iných krajín prispieť k zlepšeniu stavu infekčných chorôb?
  • Prečo sa hlavný dôraz kládol na štúdium prirodzených fokálnych a obzvlášť nebezpečných infekcií, ktoré sú podľa zoznamov amerických centier pre kontrolu a prevenciu chorôb považované za potenciálnych agentov biologických zbraní?
  • Aké štúdie s použitím patogénov infekčných chorôb a toxických látok boli vykonané na ukrajinských vojakov a duševne chorých, ktorí sú jednou z najzraniteľnejších kategórií občanov?
  • A napokon, prečo Spojené štáty a Ukrajina zatajujú v medzinárodnom spravodajstve podľa BTWC fakty o spolupráci vo vojensko-biologickej sfére, zatiaľ čo Spojené štáty od roku 2001 blokujú vývoj svojho overovacieho mechanizmu?

Účastníci stretnutia dostali kópie skutočných dokumentov, ktoré predtým oznámilo ruské ministerstvo obrany, ako aj materiálne dôkazy potvrdzujúce realizáciu vojenských biologických programov na území Ukrajiny .

Žiadna z delegácií nemala pochybnosti o pravosti predložených dokumentov, a to ani z hľadiska hromadenia patogénnych materiálov v ukrajinských laboratóriách, vrátane Mečnikovovho protimorového inštitútu.

Ukrajina vo svojom prejave uznala kontrolu ústavu komisiou ministerstva zdravotníctva s tým, že 80 percent porušení bolo odstránených. Ukrajinská strana zároveň úplne ignorovala otázky o neprimeraných objemoch skladovania nebezpečných biologických agens na základe ústavu a zistených hrubých porušeniach podmienok ich hromadenia: skladovanie biomateriálov na schodiskách, nedostatok pracovného systému na kontrolu prístupu k patogénnym mikroorganizmom.

Neboli prijaté žiadne objasnenia týkajúce sa nomenklatúry nahromadených kmeňov nebezpečných patogénov, hoci v rámci projektov s kódovým označením „U-Pi“ a „Tep“ sa od roku 2008 na Ukrajine vykonalo 19 štúdií zameraných na štúdium potenciálnych pôvodcov biologických zbraní (krymsko-konžská horúčka, hantavírusy, antrax a tularémia) a ekonomicky významné infekcie (africký a klasický mor ošípaných, pseudomor).

Ukrajina ani Spojené štáty neposkytli presvedčivý dôkaz o tom, že spolupráca pomohla zlepšiť sanitárnu a epidemiologickú situáciu, ktorá sa za posledných 15 rokov neustále zhoršuje.

Praktické výsledky činnosti Oddelenia znižovania hrozieb obrany USA DITRA na Ukrajine, prezentované počas stretnutia, sa zredukovali na ukážku niekoľkých fotografií zrekonštruovaných laboratórnych priestorov. S najväčšou pravdepodobnosťou sa okrem týchto pseudoúspechov nedosiahli žiadne iné výsledky.

Vysvetlenia Spojených štátov a Ukrajiny týkajúce sa odstraňovania kmeňov a biomateriálov ukrajinských občanov a dodržiavania etických noriem pri vykonávaní výskumu na vojenskom personále, občanoch s nízkymi príjmami, ako aj na jednej z najzraniteľnejších kategórií obyvateľstva – pacienti psychiatrických liečební vyzerali mimoriadne nepresvedčivo.

Pri diskusii o tejto otázke americká delegácia uznala takéto skutočnosti, pričom poznamenala, že prenos vzoriek patogénnych biomateriálov do USA bol zriedkavý.

Okrem tejto formulácie, ktorá neumožňuje odhadnúť objemy a frekvenciu biotestov prenášaných do zahraničia, neboli účastníkom stretnutia poskytnuté žiadne ďalšie vysvetlenia.

Bez komentára zostali aj položené otázky o dôvodoch urgentného zničenia listinných dôkazov o vojenskej biologickej činnosti. Ukrajinská delegácia zároveň uviedla: „Neexistuje tu žiadny súd a nie sme v krížovom výsluchu…“.

Rusko počas stretnutia predložilo dokumenty potvrdzujúce záujem Ukrajiny o dodávky technických prostriedkov na dodávku biologických zbraní.

Hovoríme o žiadosti ukrajinskej spoločnosti Motor Sich tureckému výrobcovi bezpilotných lietadiel Bayraktar Akinji zo dňa 15.12.2021 o možnosti vybavenia tohto UAV systémami a mechanizmami na rozprašovanie aerosólov s objemom nad 20 litrov, na čo turecká strana odpovedala zamietavo.

Bez iných argumentov Ukrajina vyjadrila pochybnosti o pravosti tohto dokumentu, pričom zaznel pritiahnutý argument, že ukrajinské štátne inštitúcie vo svojej korešpondencii nepoužívajú ruštinu. Dovoľte mi pripomenúť: Motor Sich nie je štátna inštitúcia Ukrajiny a používa ruštinu a angličtinu na interakciu s tureckou stranou, v ktorej je vypracovaný dokument, ktorý sme predložili. Samotný podnik Motor Sich sa zároveň zdržal komentárov.

Samostatne by som sa chcel venovať reakcii USA v súvislosti s patentmi na technické prostriedky na dodávanie a používanie biologických zbraní vrátane bezpilotného vzdušného prostriedku na šírenie infikovaného hmyzu vo vzduchu.

Americká delegácia uviedla: „Vývoj a výroba biologických zbraní je v Spojených štátoch zakázaná a každé porušenie sa trestá sankciami od pokút až po väzenie. Rozhodnutie o udelení patentu zároveň neporušuje záväzky Spojených štátov podľa BTWC a neznamená, že vláda USA podriaďuje vyhláseniam vynálezcov…“.

Toto vyhlásenie je zásadne v rozpore s americkým patentovým kódexom, ktorý jasne hovorí, že americký patent nemožno udeliť bez úplného popisu „skutočne existujúceho zariadenia“ a jeho vzájomného hodnotenia.

V snahe vyhnúť sa nastoleným problémom Kevin Garrett, zástupca riaditeľa Programu znižovania biohrozieb, vo svojom prejave hovoril výlučne o historických aspektoch programu.

Garrett zároveň nenaznačil, že skutočné ciele programu zameraného na zníženie potenciálu zbraní hromadného ničenia bývalého ZSSR boli dosiahnuté už v roku 2008. Počas vypočutí v Kongrese bolo oznámené, že ciele programu boli dosiahnuté, po čom sa jeho činnosť rozšírila do ďalších regiónov sveta. V tejto súvislosti nie je jasné, s akými biologickými hrozbami DITRA za posledných 14 rokov bojovala v postsovietskom priestore.

Chcel by som upozorniť na dokumenty potvrdzujúce pokusy Ukrajiny ukončiť spoluprácu s DITRA . V apríli 2013 teda medzirezortná komisia zložená zo zástupcov SBU, Ministerstva agrárnej politiky a Štátnej veterinárnej služby Ukrajiny prijala spoločné rozhodnutie o nevhodnosti pokračovania projektov DITRA na Ukrajine, ale ich vnucovanie Kyjevu americkou administratíva pokračovala.

Potvrdením tlaku zo strany americkej administratívy je výzva amerického veľvyslanca na Ukrajine Johna Teffta z 8. februára 2013 prezentovaná na snímke, v ktorej požaduje, aby minister poľnohospodárskej politiky ovplyvnil svojich podriadených v otázke predĺženia platnosti DITRA. projekt na ďalšie štyri roky.

Aj keď sa Ministerstvo pôdohospodárstva a výživy SR vo svojej odpovedi z 13. marca 2013 pokúsilo odmietnuť účasť v Programe znižovania biohrozieb, v realizácii tohto projektu sa pokračovalo.

Už sme povedali, že v predvečer udalosti Spojené štáty nástojčivo požadovali od zúčastnených štátov spoločné vyhlásenie o údajne „mierovej povahe“ Programu znižovania biologických hrozieb a niektoré krajiny toto vyhlásenie podpísali. Mnohé krajiny sa z obavy z reakcie USA a hrozby sankcií zdržali na stretnutí, výsledkom čoho bolo len 89 zúčastnených krajín zo 184 členských štátov BTWC.

Počas podujatia vystúpilo len 43 delegácií, z ktorých viac ako polovica (22 štátov) buď podporila ruský postoj, alebo zaujala neutrálny postoj. Proti bolo 21 štátov vrátane Ukrajiny, USA a väčšiny ich spojencov v NATO, no ani medzi nimi nepanovala jednomyseľnosť.

Ruské prejavy teda prinútili mnohé štáty zamyslieť sa nad rizikami, ktoré predstavuje interakcia s Pentagonom vo vojensko-biologickej sfére, ako aj na nový pohľad na potrebu a účelnosť takejto spolupráce.

Emotívne proamerické prejavy zinscenoval vedúci americkej delegácie Kenneth Ward, ktorý je v súčasnosti osobitným predstaviteľom USA pri BTWC.

Pripomínam, že v rokoch 2015 až 2019 bol stálym predstaviteľom USA pri Organizácii pre zákaz chemických zbraní. Pred jeho príchodom bola práca organizácie konštruktívna a zameraná na riešenie konkrétnych problémov. Jedným z výsledkov Wardovej činnosti bola transformácia profesionálnej, čisto technickej organizácie na spolitizovanú štruktúru s funkciami pre riešenie zahraničnopolitických úloh Washingtonu a jeho spojencov v NATO.

Počas práce pre OPCW Ward úzko spolupracoval s takzvanými Bielymi prilbami, ktoré v roku 2017 zinscenovali použitie chemických zbraní sýrskymi silami v Khan Sheikhoun. Američania použili túto provokáciu ako zámienku a bez toho, aby čakali na začatie vyšetrovania, spustili raketový útok na leteckú základňu Šajrát, čím flagrantne porušili normy medzinárodného práva. Nasledujúci rok sa podľa už vypracovaného scenára po ďalšej provokácii organizovanej Bielymi prilbami v Dúme spustil raketový útok na sýrske výskumné centrum.

Je zrejmé, že Wardove deštruktívne aktivity na stránke BTWC smerujú k dosiahnutiu podobných cieľov a pomôžu „prispôsobiť“ mechanizmy Dohovoru úlohám Washingtonu.

Opakovane sme hovorili o skutočnej povahe vojenských biologických programov Pentagonu, realizovaných mimo územia štátu.

Zatiaľ čo uvedené ciele sú monitorovať infekčné choroby a poskytovať pomoc rozvojovým krajinám, v skutočnosti vidíme budovanie vojenského biologického potenciálu Spojených štátov pri obchádzaní záväzkov vyplývajúcich z BTWC.

Prejavuje sa to výstavbou vojenských laboratórií pozdĺž hraníc geopolitických protivníkov; zber kmeňov obzvlášť nebezpečných mikroorganizmov špecifických pre určité územia; vykonávanie humánnych testov toxických liekov.

Na príklade Ukrajiny vidíme, že deklarovaný charakter interakcie len navonok zodpovedal článku X BTWC (medzinárodná spolupráca a výmena informácií na mierové účely). V dôsledku realizácie projektov DITRA sa situácia s výskytom nezlepšila a situácia v krajinách susediacich s Ukrajinou sa v mnohých ohľadoch zhoršovala. Chýbali aj ďalšie známky „mierovej spolupráce“.

Vzhľadom na skutočnosť, že na konci podujatia bola prijatá „nulová“, nezáväzná správa, navrhli sme iniciatívy na posilnenie BTWC .

Po prvé, ide o obnovenie rokovaní o právne záväznom protokole k dohovoru, ktorý obsahuje zoznamy mikroorganizmov, toxínov, zariadení (podobne ako kontrolné zoznamy CWC), je komplexný a má účinný overovací mechanizmus. Pripomínam, že návrh protokolu pripravila medzinárodná expertná skupina VEREX ešte v roku 2001.

Druhým je vytvorenie vedeckého poradného výboru so širokým geografickým zastúpením a rovnakými právami účastníkov pri rešpektovaní takzvaného „princípu desiatich“, podľa ktorého by sa malo rozhodovať s prihliadnutím na alternatívne hľadisko, a to aj ak ho vyjadruje len jeden štát.

Po tretie, je to rozšírenie opatrení na budovanie dôvery s povinným vyhlásením štátov o ich aktivitách v biologickej sfére mimo územia štátu.

Vzhľadom na to, že stále pretrvávajú otázky o vojenských biologických programoch Spojených štátov a Ukrajiny, bude ruské ministerstvo obrany naďalej podnikať ďalšie kroky na objasnenie situácie.

Prezentovaný materiál vo formáte pdf
Písomný prepis brífingu v ruštine
Prezentovaný materiál na disku Yandex

V angličtine:

Briefing by the Chief of nuclear, biologic and chemical protection troops of Russian Armed Forces Lieutenant General Igor Kirillov on recent consultative meeting of BTWC member States
Member States of the Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC) attended Russian-led conference in Geneva due to the violation of the articles I and IV of the abovementioned Convention by the U.S. and Ukraine.

The Ministry of Defence of Russia has analysed the data of U.S. and Ukrainian representatives‘ speeches, the working documents of the member States, joint statements and the outcome document of the conference.

The Russian Federation has raised over 20 questions related to the illegal activity of Kiev and Washington within the BTWC. Here are some of these questions.

What was the reason for choosing the pathogenic microorganisms examined in Ukraine within the Biological Threat Reduction Programme and why was the range of the studied pathogens not related to current healthcare problems as, for example, Tap-6 project dedicated to examining agents of glanders that had never been recorded at the territory of Ukraine?

How shout the accumulation of most dangerous infections‘ strains and sending them to other countries contribute to improving the situation related to the contagious morbidity?

Why was the main emphasis made on examining the natural focal and most dangerous infections that, according to the lists of the U.S. Centres for Disease Control and Prevention, are considered possible agents of biological weapons?

What researches that supposed using agents of contagious diseases and toxic substances were Ukrainian servicemen and mental patients involved in, being one of the most vulnerable categories of citizens?

And, finally, why do the U.S. and Ukraine obscure the military-biological cooperation in international reports under the Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC), while the U.S. has been blocking the development of its verification mechanism since 2001?

The participants of the conference received the copies of genuine documents previously mentioned by Russian Defence Ministry, as well as the physical evidence that proved the implementation of works within military-biological programmes‘ in Ukraine.

There was no delegation that doubted the authenticity of the presented documents, including those related to the accumulation of pathogenic materials in Ukrainian laboratories counting the Mechnikov Anti-Plague Institute.

Ukraine has recognised the fact of inspecting the Institute by a commission from Healthcare Ministry, emphasising that ‚…80% of infringements have been eliminated…‘. At the same time, Ukrainian party has totally ignored the questions related to unreasonable volume of storaging dangerous biological agents at the establishment and the detected gross infringements of their storage conditions: accumulating biological materials at staircases, absence of proper control system that provides access to pathogenic microorganisms.

No explanations on the range of the accumulated strains of dangerous pathogens have been received, though there had been implemented 19 researches related to examining possible agents of biological weapons (Congo-Crimean fever, hantaviruses, anthrax and tularemia) within UP and Tap projects since 2008 in Ukraine, as well as economically important infections (African and classical swine fever, Newcastle disease).

Neither Ukraine, nor the United States have presented convincing evidence to prove that the cooperation contributed to improving the sanitary-epidemiological situation after recent 15 years of its steady deterioration.

The outcome of the activity carried out by the U.S. Defence Department’s DTRA in Ukraine presented at the meeting was limited by showing several pictures of repaired laboratory premises. There have probably been no results achieved, apart from the abovementioned pseudo-‚achievements‘.

The US and Ukrainian explanations regarding the export of strains and biological materials of Ukrainian citizens, as well as the observance of ethical standards while conducting research on military personnel, low-income citizens and one of the most vulnerable categories of the population, patients of psychiatric hospitals, looked extremely unconvincing.

While discussing this issue, the U.S. delegation recognised these facts emphasising that the pathogenic biological materials were ‚…seldom…‘ sent to the United States.

Apart from this statement that does not allow to evaluate the volume and the frequency of sending biological assays, the participants of the meeting have received no other explanations.

The questions related to the reasons of emergency elimination of documentary evidence of the military-biological activity have also remained with no comment. At the same time, Ukrainian delegation stated that ‚…it is not a trial and we are not at a cross-interrogation…‘.

Russia presented the documents that proved Ukraine’s interest in receiving technical equipment for delivering biological weapons.

This refers to a request by the Ukrainian company Motor Sich to the Turkish manufacturer of unmanned aerial vehicles Bayraktar Akinci, dated 15 December 2021, to equip the UAV with aerosol spraying systems and mechanisms with a capacity of over 20 litres, to which the Turkish party responded negatively.

Having no other points, Ukraine expressed doubts about the authenticity of this document, with the far-fetched argument that Ukrainian state institutions do not use Russian language in their correspondence. I would remind that Motor Sich is not a Ukrainian state-run company and it uses Russian and English languages to communicate with the Turkish party, that were the languages of the document we have presented. However, Motor Sich itself refrained from commenting.

I would like to particularly focus on the U.S. response to patents on technical equipment for delivering and using biological weapons, including an unmanned aerial vehicle to spread infected insects in the air.

The U.S. delegation stated that ‚…the development and production of biological weapons is prohibited in the U.S., and any violation is punishable by penalties ranging from fines to imprisonment. However, the decision to grant the patent does not violate U.S. obligations under the BTWC and does not mean that the U.S. government condones the inventors‘ claims …‘.

This statement is fundamentally contrary to the U.S. patent code that clearly states that a patent in the U.S. cannot be granted in the absence of a full description of the ‚…the device actually existing…‘ and its expertise.

Attempting to evade the raised questions, Kevin Garrett, Deputy Director of the Biological Threat Reduction Programme, spoke exclusively about the historical aspects of the programme.

However, Garrett haven’t pointed out that the real goals of the programme, which were aimed at reducing the weapons of mass destruction potential of the former Soviet Union, and which had been achieved as early as 2008. Within the congressional hearings, it was reported that the goals of the programme had been achieved, after which it was extended to other regions of the world. Within the congressional hearings, it was reported that the goals of the programme had been achieved, after which it was extended to other regions of the world.

I would like to pay attention to documents confirming Ukraine’s attempts to end its cooperation with DTRA. Thus, in April 2013, an interdepartmental commission consisting of representatives of the Security Service of Ukraine, Ministry of Agrarian Policy and Food and the State Veterinary Service of Ukraine jointly decided that it was unreasonable to continue DTRA projects in Ukraine, but the US administration continued to impose them on Kiev.

A confirmation of the US administration’s pressure is the address on the slide from US Ambassador to Ukraine John Tefft, dated 8 February 2013, in which he demands the Head of Ministry of Agrarian Policy and Food to influence his subordinates to extend the DTRA project for another four years.

Even though the Ministry of Agrarian Policy and Food tried to refuse to participate in the Biological Threat Reduction Program in its response of 13 March 2013, the project continued.

We have said that in the run-up to the event, the US persistently demanded from the participating states on a joint statement on the supposedly „peaceful nature“ of the Biological Threat Reduction Program, and some countries signed the statement. Fearing the US reaction and the threat of sanctions, many countries abstained from attending the meeting, as a result of which only 89 countries out of 184 BWC member states participating.

Only 43 delegations took the floor during the event, of which more than half (22 states) either supported the Russian position or took a neutral position. 21 states, among them Ukraine, the US and most of their NATO allies opposed, but even among them there was no unanimity.

Thus, the Russian speeches have caused many states to pay attention to the risks of cooperation with the Pentagon in the military-biological sphere, as well as to take a fresh look at the necessity and feasibility of such relations.

The emotional pro-American speeches were directed by the head of the US delegation, Kenneth Ward, who is currently the US special representative to the BTWC.

I would like to recall that he was the US Permanent Representative to the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons from 2015 to 2019. Before his arrival, the work of the organisation was constructive and focused on specific issues. One of the results of Ward’s work has been to transform the professional, highly technical organisation into a politicised structure, with roles for the foreign policy goals of Washington and its NATO allies.

Within his time at the OPCW, Ward worked closely with the so-called White Helmets, who staged the use of chemical weapons by Syrian forces in Khan Sheikhoun in 2017. Using this provocation as a pretext, and without waiting for an investigation to be launched, the Americans launched a missile attack on the Shayrat airbase, thereby grossly violating international law. In the coming year, following another White Helmets provocation in Duma, a missile strike was launched against a Syrian scientific research centre, already a well-established scenario.

It is clear that Ward’s destructive activities on the BTWC platform are aimed at achieving similar goals and will help „tweak“ the Convention mechanisms to suit Washington’s goals.

We have repeatedly spoken about the true nature of the Pentagon’s military-biological programmes outside national territory.

While the stated goals are to monitor infectious diseases and assist developing countries, in reality we see a capacity-building of US military and biological capabilities to circumvent BTWC commitments.

This manifests itself in the construction of military laboratories along the borders of geopolitical adversaries; the collection of strains of particularly dangerous micro-organisms specific to certain territories; and the testing of toxic drugs on humans.

In the case of Ukraine, we see that the declared nature of interaction was only superficially in line with Article X of the BTWC (international cooperation and information exchange for peaceful purposes). As a result of the DTRA projects, there has been no improvement in the disease situation and the situation in the countries bordering Ukraine has deteriorated in a lot of aspects. Other signs of „peaceful cooperation“ were also absent.

As the event resulted in a „zero“, non-binding report, we proposed initiatives to strengthen the BTWC.

The first is the resumption of negotiations on a legally binding protocol to the Convention that includes lists of microorganisms, toxins, equipment (similar to the CWC control lists), is comprehensive and has an effective verification mechanism. I would like to recall that the draft protocol was prepared by an international expert group, VEREX, back in 2001.

The second is the establishment of a scientific advisory committee with broad geographical representation and equal rights of participants, while respecting the so-called „principle of ten“, according to which a decision must be taken taking into account the alternative viewpoint, even if it is expressed by only one state.

The third is the expansion of confidence-building measures with mandatory declaration by states of their activities in the biological field outside national territory.

As questions remain about the US and Ukrainian military-biological programmes, the Russian Defence Ministry will continue to take further steps to clarify the situation.

Zdroj: Министерство обороны Российской Федерации, Twitter, ВКОНТАКТЕ, Telegram

Vyskytli sa otázky ohľadne finančnej podpory od čitateľov a organizácií. Samozrejme každá finančná podpora je vítaná. Ak má niekto záujem finančne podporiť prácu nfos.eu môže to uskutočniť pomocou tlačidla DONATE(PODPORA), ktoré sa nachádza na hlavnej stránke v pravo dole. Prípadne priamo v tomto odkaze: DONATE(PODPORA). Nachádza sa tam možnosť nastavenia výšky sumy a ostatné náležitosti. – Redakcia NFOS.EU